Hälsofrämjandets historia

En kort sammanfattning av mer än 80 års aktivitet

Hälsofrämjandets grundare, hälsopionjären Are Waerland, publicerade 1934 boken I sjukdomarnas häxkittel. Han var då 58 år gammal och ansåg sig vara färdig med hälsofrågorna som han studerat i 30 år. Därefter skulle han ägna sig åt mer filosofiska frågor. Men istället kom han i kontakt med Agne Vindmark på tidningen Frisksport och en idé växte fram kring ett treårigt näringsexperiment om laktovegetarisk kost. Deltagarna i experimentet kom att kallas Solvikingar. 

Hälsofrämjandets grundare Are Waerland

Vid ungefär samma tidpunkt blev Are Waerland också ombedd att skriva en bok om cancer samtidigt som han blev inbjuden att komma till Sverige och hålla föredrag. Resultatet blev boken Kräftans grundorsaker som gav ut i februari 1937 efter det att möbelhandlaren Conrad Åhlberg stått för tryckkostnaderna. Därefter följde en föredragsturné till 60 platser i landet, med start i ett fullsatt konserthus i Göteborg.

Under de närmaste åren var Are verksam inom Svenska Frisksportförbundet, men motsättningarna växte mellan hans kostprogram och frisksportledarna, som prioriterade kraftsport och gymnastik. Slutligen lämnade Are Frisksportförbundet och bröt med frisksportrörelsen. Istället startade han tillsammans med några andra organisationen Allnordiska Förbundet för Folkhälsa, grunden till dagens Hälsofrämjandet och ett förlag som bland annat gav ut tidningen Solvikingen, som senare utvecklades till Tidningen Hälsa. Första numret kom i januari 1940.

Hälsointresset tog fart i Sverige och medlemsantalet växte. 1942 hade rörelsen över 6 000 medlemmar och fyrtiotalet kom att bli rörelsens första storhetstid. 1950 startade förbundet sin första hälsohemsverksamhet på Kiholm, då fanns det dessutom tjugoåtta Waerlandklubbar runt om i landet. Under femtiotalet arrangerades mycket utställningsverksamhet till exempel Den gröna linjenGrönt så klart och Vår väg till hälsa, men även andra evenemang som exempelvis Fastemarschen som gick mellan Göteborg och Stockholm 1954.

Vid den här tiden var fluoridering av dricksvattnet en viktig hälso- och miljöfråga. Förbundet stoppade det försök som gjordes i Norrköping och lyckades slutligen få fram ett totalförbud 1972. På sextiotalet var förbundet även aktivt inom miljöområdet. Läkaren Erik Lindberg och ingenjören Olof Alexandersson arbetade för Hälsofrämjandets räkning fram skriften Biologisk trygghet, som blev en storsäljare och Hälsofrämjandet tog täten i kampen för miljön. 

I miljökampanjerna medverkade också Björn Gillberg bland annat inom det som rörde ekologisk odling, homoslyr och slam på åkrarna. Andra miljöfrågor som förbundet arbetade med var stopp för flygbesprutning, skogsgödsling, hyggesplöjning, lövskogsbesprutning och konstgödsel.

Efter energikrisen, i början på sjuttiotalet, kom hälso- och miljöfrågorna åter i fokus och Hälsofrämjandet uppmärksammades både för sitt hälsoprogram och för sitt miljöprogram. 1972 öppnade Tallmogården, intresset för hälsohemmet spred sig snabbt och det var snart fullbokat året runt. Förbundet deltog aktivt i kampen mot kärnkraft och fram till 1980 ökade medlemsantalet till cirka 11 000 medlemmar, då fanns också närmare sjuttio lokalföreningar. Lokalföreningarna har genom åren haft en aktiv verksamhet med till exempel fasteveckor, föredrag, matlagningskurser och friskvårdsledarutbildning. Riksförbundet ordnade bland annat sommar- och vinteraktiviteter på Tallmogården och semesterarrangemang på Sicilien.

En bra bit in på åttiotalet var hälsointresset fortfarande stort, men i slutet av årtiondet och under en stor del av nittiotalet ändrade det sig radikalt. Tallmogården gick i konkurs och de flesta hälsohemmen lades ner, medlemsantalet sjönk och lokalföreningarna minskade i antal. År 2000 gick Hälsofrämjandet och Svenska Vegetariska Föreningen ihop och kom att arbeta tillsammans fram till 2008. Bland annat arrangerade man kurser för skolkökspersonal kring vegan- och laktovegetarisk kost, som ett svar på att elever börjat efterfråga mer vegetarisk mat i skolan och kampanjen Friluftsliv med naturens skafferi. 

Friskvårdsprojektet Fredagsfys Sverige startar 2017 och utvecklas under 2020 med syfte att inspirera till ökad fysisk aktivitet hos både barn och unga, de på äldreboenden och som en egen grupp 65+. Sprider information om vikten av daglig rörelse och skapar ringar på vattnet till ännu mer rörelse samt informerar om sockrets negativa effekter och uppmuntra och inspirera till mer sockersmarta och bättre alternativ till sockersött godis.

Från start 1940 till idag

STARTEN

Förbundet bildas och upplever sin första storhetstid.

1940 Are lämnar Frisksportsförbundet och bildar den egna organisationen Allnordiska förbundet för folkhälsa, som idag är Hälsofrämjandet. Han startar också och ett förlag som bland annat ger ut tidningen Solvikingen, föregångare till dagens Tidningen Hälsa.

1942 Förbundet har sin första storhetstid med 5 000 medlemmar i Sverige och sammanlagt 6 000 i hela Norden.

1943 Are Waerland belyser farorna med tobak. Han ger ut boken Kvinnan och tobaken och håller ett föredrag som fyller Konserthuset i Stockholm vid två tillfällen. Waerlandtallrik med kruska är en vanligt förekommande maträtt på många lunchställen.

1944 Tidningen Solvikingen byter namn till Waerlands månadsmagasin, WMM.

1945 Are Waerland genomför en omfattande föredragsturné som ses av 20 000 åhörare på 130 orter och utses till hedersledamot av The international Society of Naturpathic Physicians i Los Angeles. Första hälsoutställningen Program för en hälsodag arrangeras i Stockholm och lockar 15 000 besökare.

1946 Långfilmen Hälsans okända stigar spelas in och biodynamisk odling presenteras som ett alternativ till konventionell odling.

1947 Boken Hälsans okända stigar publiceras och Are Waerland åker på föreläsningsturné i England och Schweiz. En Waerlandklubb bildas i Basel.

1948 Kiholms hälsohem med plats för cirka 30 gäster öppnas av Conrad Åhlberg.

1949 Are Waerland bjuds in till Berlin av ockupationsmakten och håller under tio dagar föredrag för medlemmar ur kultureliten, tysk medicins toppskikt och representanter för ockupationsmakten. En Waerlandklubb startar i Oslo och föreläsningar ges för fulla hus.

SEGRAR OCH SORG
Förbundet får namnet Hälsofrämjandet detta decennium då verksamheten präglas av utställningar. Sorg då Are Waerland oväntat rycks bort 1955.

1950 Förbundet får namnet Hälsofrämjandet under detta decennium då verksamheten präglas av utställningar. Arméchefen beslutar att råkost och kruska ska kunna serveras till vegetarianer inom det militära.

1951 Are Waerland fyller 75 år och hyllas med boken Etappmål mot 120 och stor middag på Berns salonger. Det finns nu 28 Waerlandklubbar. Are skriver Odödlighetsproblemet.

1952 Förbundet tilldelas en svensk sidenfana av kung Gustav VI Adolf vid svenska flaggans dag på Stadion i Stockholm.

1953 Utställningen Den gröna linjen anordnas, broschyren Hälsan framför allt ges ut i stor upplaga och en folder mot Coladrycker trycks i 100 000 exemplar. Kampen mot flouridering av dricksvattnet inleds.

1954 Fastemarschen går mellan Göteborg och Stockholm, under tio dagar går deltagarna fem mil om dagen på en diet av bara vätska. Marschen får stort genomslag i media och medicinsk expertis är kritisk. Hälsans dag arrangeras i Konserthuset i Stockholm.

1955 Are Waerland avlider 79 år gammal efter en krävande simtur på fem kilometer rakt ut i havet. Sorgen är stor inom hälsorörelsen. Sixten Albertus leder tills vidare föreningen tillsammans med Erik Wibell, Kerstin Björklund och Kurt Svensson. Stockholms Hälsoungdom startar och ordnar offentliga möten, dans och varietéer.

1956 Tidningen byter namn till Tidskrift för Hälsa. Köerna ringlar långa när Jerker Ekberg väcker sensation med att sälja biodynamiska grönsaker en dag i veckan på Kornhamstorg i Stockholm och grönsakerna tar snabbt slut.

1957 Ebba Waerland ger ut boken Waerlandterapierna.

1958 Förbundet byter namn till Hälsofrämjandet. Conrad Åhlberg avlider och har testamenterat Kilholms hälsohem till Hälsofrämjandet, att drivas som Stiftelsen Kilholms hälsohem.

1959 Utställningen Expo Morot -59 arrangeras och får uppmärksamhet i media mycket tack vare Karl Gerhard som inviger. Hälsofrämjandets sjöscoutkår växer fram och en båt införskaffas.

YTTRE OCH INRE KAMP
Kampen mot flouridering av dricksvattnet pågår för fullt. I interna stridigheter avgår de som vill verka för en bred och utåtriktad verksamhet med segern.

1960 Kamp mot flouridering av dricksvattnet. Striden står om huruvida Hälsofrämjandet ska rikta in sig på att samla en fåtalig elit eller bedriva ett utåtriktat arbete för folkhälsan. Are Waelrands änka förespråkar en mer exklusiv hållning mot styrelsens bredare inriktning. De som vill verka för en bred och utåtriktad verksamhet avgår med segern.

1961 En landsomfattande hälsoturné med föreläsningen Hälsovägens sju punkter besöker 20 orter från Malmö i söder till Östersund och Sundsvall i norr. Hälsofrämjandet uppvaktar Karl Gerhard på hans 70-års dag.

1962 En jubileumsturné genomförs med anledning av att det är 25 år sedan Are Waerland kom till Sverige, medverkar gör bland andra skådespelaren Per Oscarsson.

1963 Filmen Naturen som hälsokälla visas på biograferna som förfilm innan biofilmerna visas. Boken Tyst vår kommer ut och används i förbundets miljöarbete.

1965 Hälsofrämjandet JO-anmäler medicinalrådet Olof Osvald för missbruk av tjänsteställning och spridande av felaktiga uppgifter i syfte att påverka de kommunala myndigheterna i Boden att besluta för en flouridering av stadens dricksvatten.

1966 Förbundet sprider broschyren Detta är hälsokost med anledning av att Statens institut för folkhälsa kritiserat den svenska husmanskosten.

1968 Professor Yngve Ericsson går ut i TV och varnar för att det olämpliga med att blanda fluor i dricksvattnet och visar bilder på fluorets negativa inverkan på skelettet.

1969 Are och Ebba Waerlands skrifter har fått stor internationell spridning, ett tjugotal titlar har givits ut på tyska, två på engelska, två på franska samt en på portugisiska. På spanska universitet finns också en lärobok som bygger på Waerlandlitteraturen.

MOT NYA HÖJDER
Tallmogården öppnar och lockar kändisar, flouridering av vattnet förbjuds i Sverige och förbundet har 10 000 medlemmar.

1970 Tallmogården öppnar och lockar kändisar.

1971 Lagen mot förbud av flouridering av vatten antas av riksdagen den 18 november.

Hälsofrämjandet håller sin första årsfest.

1972 Hälsohemsverksamheten flyttas från Kiholm till Tallmogården och i oktober stängs Kiholm efter 25 års verksamhet.

1973 Hälsofrämjandet arbetar aktivt mot Coca cola och visar att drycken fungerar fint mot rost. Margareta Krook och Inga Gill besöker Tallmogården.

1974 Tallmogården är fullbelagt hela året.

1975 Medlemstidningen Hälsofrämjaren börjar ges ut. Förbundsexpeditionen flyttar till Täby.

1976 Aktiva i Hälsofrämjandet startar Hälso- och miljöpartietFöllingegården öppnar med Lilly Johansson som chef.

1977 Hälsans dag instiftas och firas andra helgen i september runt om i landet. 1 100 personer deltar när Östgöta Correspondenten med hjälp av experter från Hälsofrämjandet arrangerar fasta i Linköping.

1978 Med Zita Carlsson i Gislaved fick Hälsofrämjandet 10 000 medlemmar.

1979 Hälsofrämjandet uppmärksammar internationella barnåret med att ge stöd till planteringen av träd i öknarna i Cap Verde och Sudan.

I TOPPFORM
Kampen mot kärnkraften inleds, medlemsantalet når toppnoteringen på 11 000 medlemmar och statsminister Ingvar Carlsson besöker Tallmogården.

1980 Förbundet drar igång kampanjen Bättre aktiv idag än radioaktiv i morgon och blir med det en av de första organisationerna i landet att ta ställning mot kärnkraften.

1981 I en skrivelse till Jordbruks- och socialdepartementet kräver Hälsofrämjandet ett förbud mot bestrålning av livsmedel. Landets första hälsohem i landstingregi öppnar i Österåsen utanför Sollefteå.

1982 Förbundet har cirka 11 000 medlemmar och 60 lokalföreningar runt om i landet.

1983 Förbundskansliet flyttar till Hälsans hus i Stockholm.

1984 Det beslutas att tidningen Hälsa ska kallas ett organ för Hälsofrämjandet. I samarbete med De handikappades riksförbund anordnas Friskvårdsveckan för första gången.

1985 RHF anmäler TV-reklam för godisindustrin till Radionämnden.

1986 Hälsofrämjandet storsatsar på Tallmogården och inleder i september en tillbyggnad som beräknas kosta 14 miljoner kronor.

1987 Kampanjen Gåing 87 genomförs i hela landet i samarbete med Svenska frisksportsförbundet. Hälsofrämjandet deltar i en konsumentaktion mot kemijätten Sandoz som i Basel som förgiftat floden Rhen. Förbundet arbetar vidare mot målet med en rökfri miljö med kampanjer under årets upplaga av Rökfri vecka.

1988 Tallmogården får strax innan valet detta år besök av dåvarande stadsminister Ingvar Carlsson som guidas runt och blir bjuden på vegetarisk lunch.

1989 Årets Waerlandstipendiater är Kjell Arman från Biodynamiska föreningen och Per Guldbrandsen från Konsumentekot på P1 i Sveriges Radio.

50-ÅRSJUBILEUM

1990 Förbundet firar 50-årsjubileum. Hälsans dag har drygt 5 000 besökare och arrangeras i år på Sommarland i Skövde.

1991 Waerlandstipendiet tilldelas Åke Färnlöf från Hälsokostrådet och Björn Gillberg på Miljöcentrum.

1992 Per Frisk blir ny ägare och chefredaktör på tidningen Hälsa.

1993 För 20:e året i följd utbildas kursledare i vegetarisk matlagning.

1994 Tallmogården går med stort underskott och rekonstruktionsarbete pågår, VD Thorulf Wall avgår.

1995 Kansliet flyttar efter några år i Nässjö tillbaka till Stockholm. Förbundet ligger nu under 400 000 kronor i budget. Miljöutställningen En värd av skog visas på Tallmogården och andra platser ute i landet. Årets Waerlandstipendiater är Herman Ottosson ägare till vegetariska restauranger i Stockholm och Gunnar Lindgren känd miljökämpe och författare till boken Arvet.

1996 Medlemsantalet ligger på 6 000, en rejäl tillbakagång efter att på 80-talet ha varit uppe i som mest 11 000.

1997 Rökfria veckans arbetsgrupp uppvaktar dåvarande socialminister Margot Wallström.

VEGETARISKT SAMARBETE
Hälsofrämjandet och Svenska vegetariska föreningen slår sina påsar ihop. Stort fokus på skolan präglar denna tid.

2000 Hälsorörelsens ungdomsförbund bildas i samverkan mellan Hälsofrämjandet och Svenska vegetariska föreningen och tillsammans arrangerar de Vegetariska världsdagen.

2001 Förbundet arbetar vidare med verksamheten Hälsoprojekt för äldre i fyra kommuner på olika plats i landet med stöd från Socialdepartementet. I Stockholm röner projektet Allätare, vegetarian, vegan för skolorna i länet framgång.

2002 Förbundet medverkar på Hälsomässan i Solna och skoltävlingen Bästa gröna skolkök i samarbete med COOPs provkök som anordnas för femte gången.

2003 Förbundet har 3 000 medlemmar. Vegetariska värdsdagen uppmärksammas med ett seminarium i Stockholm på temat Rätt kost och rörelse som medicin.

2007 Förbundet deltar på Riksdagens friskvårdsdag och mässan Allt för hälsan och flyttar tillbaka in på Hälsans hus.

2008 Samarbetet mellan Hälsofrämjandet och Svenska vegetariska föreningen upphör.

2009 Hälsofrämjandet är med och arrangerar seminariet Kulturens betydelse för hälsa på Dramaten tillsammans med Riksdagens kultur och hälsogrupp, Dramaten, 1,6 miljonersklubben, Umeå kommun och Nordiska nätverket för kultur och hälsa.

2017 Fredagsfys Sverige – en sockersmart skola.
Fredagsfys skapas för att inspirera barn och unga till ökad rörelse och en sundare sockerkonsumtion. Fredagsfys genomförs gärna inom skolans hela organisation.

2020 Fredagsfys äldre – rörelseglädje och sockersmart.
Med inspiration, motivation och goda exempel ger vi våra äldre en dag i veckan med extra glädje, rörelse och sockersmart fredagsmys. Det tillsatta sockret är ett hot mot vår hälsa inte bara för de yngre utan givetvis för alla åldrar.

2021 Fredagsfys 65+
För de som fyllt 65 år, tips och idéer för att röra på sig och hålla i gång för att må så bra som möjligt.

2022 Nytt medlemsmagasin och ny styrelse
Hela Hälsan lanseras, ett nytt och modernt medlemsmagasin med fokus på inspiration och kunskap inom kost, aktivitet, vila och att vistas utomhus.

Under våren väljs en ny styrelse och Anette Almström Kovacic väljs till ny ordförande. En förändringsprocess sätts igång för att ta Hälsofrämjandet till 2.0.